News & Prayer

489개의 데이타가 있습니다.
Our Ministry > Prayer / 기도제목 목록
[원주지방회]
[원주지방회] 2024년 4월 소식지
간사, 선교사 소식https://naver.me/5mBCjk81 공지, 재정보고https://naver.me/53UzatQi  작성일: 2024-04-30    조회수: 332    댓글수: 0
[서서울지방회]
[서서울지방회] 2024년 4월 소식지
http://pf.kakao.com/_xkxanil/104813119  작성일: 2024-04-30    조회수: 353    댓글수: 0
[제주지방회]
[제주지방회] 2024년 3. 4월 소식지
3월http://pf.kakao.com/_xbYSxkd/104512673재정&소식http://pf.kakao.com/_xbYSxkd/1045127704월http://pf.kakao.com/_xbYSxkd/104817541재정&소식http://pf.kakao.com/_xbYSxkd/104842982 작성일: 2024-04-23    조회수: 296    댓글수: 0
[전북지방회]
[전북지방회] 2024년 3, 4월 소식지
전북지방회 온라인 소식지3월https://blog.naver.com/ivfjb/223387477660 4월https://blog.naver.com/ivfjb/223422842656 작성일: 2024-04-23    조회수: 367    댓글수: 0
[충남지방회]
[충남지방회] 2024년 3, 4월 소식지
▼ 3월 소식지https://post.naver.com/viewer/postView.naver?volumeNo=37506698&memberNo=48769856 ▼ 4월 소식지https://post.naver.com/viewer/postView.naver?volumeNo=37651059&memberNo=48769856 작성일: 2024-04-23    조회수: 247    댓글수: 0
[대전중부지방회]
[대전중부지방회] 2024년 4월 소식지
https://djivf.tistory.com/225   작성일: 2024-04-23    조회수: 208    댓글수: 0
[동서울지방회]
[동서울지방회] 2024년 4월 소식지
https://blog.naver.com/es_ivf/223410432070  작성일: 2024-04-23    조회수: 208    댓글수: 0
[경인지방회]
[경인지방회]2024년 4월 소식지
[4월 소식지]https://kyounginivf.tistory.com/611[4월 카카오톡 채널 소식지]http://pf.kakao.com/_xjVswd/104836536 작성일: 2024-04-23    조회수: 135    댓글수: 0
[영남동부지방회]
[영남동부지방회] 2024년 4월 소식지
영남동부지방회 4월 소식지: http://pf.kakao.com/_YnbIC/104819277영남동부지방회 3월 재정보고: http://pf.kakao.com/_YnbIC/104816188 작성일: 2024-04-23    조회수: 135    댓글수: 0
[북서울지방회]
[북서울지방회] 2024년 4월 소식지
북서울지방회 소식지 <북소리> 4월 은간사기도편지를 담았습니다. (카카오채널 포스트)      http://pf.kakao.com/_xiVnxoK/104742187 1. 원유근 간사 기도편지    https://naver.me/GSHOQlBN 2. 유영호 간사 기도편지    https://naver.me/5CrMCJLv 3. 임완철 간.. 작성일: 2024-04-23    조회수: 126    댓글수: 0
게시물 검색
TOP